piątek, 21 czerwca, 2024

Wrocław wynajmie mieszkania z dopłatą 599 zł. Oferta m.in. dla nauczycieli i sprzedawców [ZASADY]

We Wrocławiu powstanie Społeczna Agencja Najmu, która będzie oferowała do wynajęcia mieszkania z niższym czynszem. Będzie to możliwe dzięki dopłatom, o jakie postara się miasto. Można będzie liczyć na dopłatę 599 złotych miesięcznie. Kto może skorzystać z oferty? Sprawdziliśmy szczegółowe zasady.

– Średnia stawka najmu we Wrocławiu za mieszkanie dwupokojowe wynosi około 3500 zł. Plus rachunki. Średnie wynagrodzenie we Wrocławiu to około 5800 zł „na rękę”, ale są rzesze ludzi, którzy zarabiają znacznie poniżej tej kwoty: nauczyciele, urzędnicy, pracownicy w handlu, instytucjach kultury – wylicza Bartłomiej Ciążyński, wiceprezydent Wrocławia. – Mamy w Polsce rosnące zjawisko tzw. luki mieszkaniowej lub czynszowej, czyli sytuacji, kiedy ludzi – głównie młodych – nie stać na własne mieszkanie, bo nie mają zdolności kredytowej, ani na wynajem własnego „m” na wolnym rynku. A z drugiej strony nie spełniają kryterium dochodowego do uzyskania mieszkania komunalnego. Są w luce – wyjaśnia.

Lekarstwem ma być właśnie Społeczna Agencja Najmu. – Będzie podmiotem, który po pierwsze, pozyskuje mieszkania z rynku (np. od deweloperów). Po drugie, zawiera wieloletnią umowę najmu z lokatorami spełniającymi kryteria wskazane przez radę miejską. Po trzecie, dba o zasób mieszkaniowy, będący w jego zarządzie – tłumaczy wiceprezydent.

Gmina natomiast wnioskuje do Banku Gospodarstwa Krajowego o pieniądze na dofinansowanie czynszów w zasobie SAN. – Dzięki temu dofinansowaniu możemy obniżyć stawki czynszu w mieszkaniach w zasobie SAN o 599 zł. Tak więc, lokatorzy spełniający kryterium dochodowe otrzymają stabilny, wieloletni i gwarantowany przez miasto najem mieszkania po cenie czynszu ok. 20% niższej niż cena rynkowa – dodaje Bartłomiej Ciążyński.

Podstawowym kryterium będzie limit dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Tutaj progi nie są jednak wyśrubowane. Co roku kwota będzie zależna od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na Dolnym Śląsku (to kwota ogłaszana pod koniec roku przez GUS). O dopłaty będą mogli starać się ci, których średni miesięczny dochód całego gospodarstwa domowego nie przekroczył konkretnej kwoty. Na razie progi te są następujące:

 • dla gospodarstw jednoosobowych 9.186,86 zł brutto
 • dla gospodarstw dwuosobowych 13.320,94 zł brutto
 • dla gospodarstw trzyosobowych 16.077,00 zł brutto
 • dla gospodarstw czteroosobowych 18.833,40 zł brutto
 • dla większych gospodarstw 18.833,40 zł plus 3.215,40 zł na każdą kolejną osobę.

Ale progi dochodowe to nie wszystko. O dopłaty będą mogli starać się ci, dla których Wrocław jest miejscem zamieszkania i centrum życiowym. Ważne też, by żadnej z osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego nie przysługiwał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, których przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. W przypadku posiadania takiego tytułu trzeba złoży oświadczenie, iż do dnia zawarcia umowy najmu się go pozbędzie.

I kolejny warunek. Trzeba spełnić co najmniej jedno z tzw. kryteriów pierwszeństwa. To kryterium będzie też decydowało o liczbie punktów zdobytych przez chętne do wynajmu osoby. A mieszkania mają być przyznawane tym, którzy punktów zdobędą najwięcej. Jakie to kryteria?

 • posiadanie przez wnioskodawcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. – 3 punkty;
 • w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko – 2 punkty za każde dziecko;
 • osoba do 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429) – 6 punktów;
 • osoba powyżej 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 6 punktów;
 • wnioskodawca rozliczył w urzędzie skarbowym we Wrocławiu (za wyjątkiem Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu) podatek dochodowy od osób fizycznych za rok poprzedzający złożenie wniosku – 5 punktów;
 • wnioskodawca jest osobą, która na dzień złożenia wniosku, od co najmniej 2 lat aktywnie prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy – 3 punkty;
 • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest wychowankiem placówki opiekuńczo – wychowawczej albo rodzinnych form pieczy zastępczej – 5 punktów;
 • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego została pokrzywdzona przemocą domową – 3 punkty;
 • wnioskodawcą jest osoba, która ukończyła 60 lat – 3 punkty.